หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 62 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี 63 มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม
ดูทั้งหมด

ประกาศ !!! เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

โพสต์เมื่อ 01/06/2564

ประกาศ !!! แจ้งปิดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง

โพสต์เมื่อ 11/05/2564

ประกาศ !!! วันหยุดให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง

โพสต์เมื่อ 29/04/2564

ประกาศ!! การให้กู้เงินช่วยเหลือในช่วงโรคระบาด COVID-19

โพสต์เมื่อ 29/04/2564

ประกาศ!! การพักชำระหนี้เงินต้นในช่วงโรคระบาด COVID-19

โพสต์เมื่อ 29/04/2564

ประกาศ !!! รายชื่อผู้โชคดีในวันประชุมใหญ่

โอนเงินเข้าธนาคาร วันที่ 9 เม.ย.64

โพสต์เมื่อ 05/04/2564

ประกาศ !!! ขอความร่วมมือการหาเสียงเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

โพสต์เมื่อ 26/03/2564

ประกาศ!! ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง กลุ่ม Facebook การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564

โพสต์เมื่อ 24/03/2564

ประกาศ!! เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564

โพสต์เมื่อ 24/03/2564

รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ทล.

โพสต์เมื่อ 23/03/2564

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564

โพสต์เมื่อ 22/03/2564

วิธีการตรวตสอบช่องเลือกตั้งและลำดับที่เลือกตั้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น

โพสต์เมื่อ 19/03/2564

ประกาศ!! เวลาที่สมาชิกที่รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนผ่านธนาคาร

โพสต์เมื่อ 19/02/2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โพสต์เมื่อ 18/02/2564

ประกาศ!! รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์เมื่อ 11/02/2564

ประกาศ !!! การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โพสต์เมื่อ 08/02/2564

ประกาศ !!! สหกรณ์ฯขอแก้ไขวันทีในใบแจ้งเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ที่ผิดพลาด

โพสต์เมื่อ 04/02/2564

ประกาศ !!! รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

โพสต์เมื่อ 04/02/2564

ประกาศ!! รายชื่อและหมายเลขผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.ทล. ประจำปี 2564

โพสต์เมื่อ 01/02/2564

ประกาศ!! ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง กลุ่ม Facebook การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โพสต์เมื่อ 01/02/2564

หนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (เฉพาะสมาชิกเกษียณอายุราชการ เท่านั้น!!)

โพสต์เมื่อ 01/02/2564

ประกาศ!! รายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

โพสต์เมื่อ 01/02/2564

ประกาศ!! วันประชุมใหญ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ปิดทำการ 1 วัน

โพสต์เมื่อ 01/02/2564

ประกาศ!! รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โพสต์เมื่อ 27/01/2564

ประกาศ!! เงื่อนไขการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข

โพสต์เมื่อ 08/01/2564

ประกาศ !!! รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

โพสต์เมื่อ 29/12/2563

ประกาศ การเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.ทล. จำกัด ประจำปี 2564

โพสต์เมื่อ 02/12/2563

ประกาศ เปิดกู้ฉุกเฉินเพื่อเทศกาลปีใหม่

โพสต์เมื่อ 01/12/2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง...ต้องปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง

โพสต์เมื่อ 06/11/2563

ประกาศ!!! เรื่อง หลักเกรฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การให้เงินกู้เพิเศษ เพื่อต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน

โพสต์เมื่อ 02/11/2563

ประกาศ!!! เรื่องเงินรอจ่ายคืนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก

โพสต์เมื่อ 26/10/2563

ประกาศ!! สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง โปรดตรวจเงินโอนผ่านธนาคารเข้าสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปีบัญชี 2554 - กันยายน 2563

โพสต์เมื่อ 15/10/2563

ประกาศ !!! เรื่องการทบทวนการให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข

โพสต์เมื่อ 01/10/2563

ประกาศ การรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564

โพสต์เมื่อ 02/09/2563

ประกาศ การรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

โพสต์เมื่อ 02/09/2563

ประกาศ เรื่องยกเลิกการถอนเงินฝาก โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชี

โพสต์เมื่อ 02/06/2563

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ

โพสต์เมื่อ 19/05/2563

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านเงินฝาก

โพสต์เมื่อ 19/05/2563

ชี้แจงการลงทุน หุ้นกู้ในบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ฉบับที่ 2

โพสต์เมื่อ 15/05/2563

ชี้แจงการลงทุน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)

โพสต์เมื่อ 12/05/2563

ประกาศเรื่องการรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบ

โพสต์เมื่อ 31/03/2563

ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝาก เงินกู้

โพสต์เมื่อ 31/03/2563

ประกาศ เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบ

โพสต์เมื่อ 27/03/2563

ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (แบบท.ข.2)

โพสต์เมื่อ 09/03/2563

ประกาศ เกณฑ์กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นและหรือเงินฝาก ค้ำประกัน

โพสต์เมื่อ 10/07/2562

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโดยใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกันแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์เมื่อ 04/06/2562

ประกาศ!! การให้กู้สามัญแก่สมาชิกที่มีหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โพสต์เมื่อ 08/05/2562

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์เมื่อ 29/03/2562

ประกาศ หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โพสต์เมื่อ 29/03/2562