หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ดูทั้งหมด

ประกาศ เรื่องยกเลิกการถอนเงินฝาก โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชี

โพสต์เมื่อ 02/06/2563

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ

โพสต์เมื่อ 19/05/2563

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านเงินฝาก

โพสต์เมื่อ 19/05/2563

ชี้แจงการลงทุน หุ้นกู้ในบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ฉบับที่ 2

โพสต์เมื่อ 15/05/2563

ชี้แจงการลงทุน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)

โพสต์เมื่อ 12/05/2563

หนังสือขอพักชำระหนี้ในช่วงวิกฤตระบาด Covid-19

โพสต์เมื่อ 31/03/2563

คำขอกู้เงินช่วยเหลือสมาชิกในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID - 19

โพสต์เมื่อ 31/03/2563

ประกาศเรื่องการรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบ

โพสต์เมื่อ 31/03/2563

ประกาศเรื่องการพักชำระหนี้เงินต้นในช่วงแพร่ระบาด COVID-19

โพสต์เมื่อ 31/03/2563

เปิดโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19

โพสต์เมื่อ 31/03/2563

ประกาศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝาก เงินกู้

โพสต์เมื่อ 31/03/2563

ประกาศ เรื่อง การรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบ

โพสต์เมื่อ 27/03/2563

ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (แบบท.ข.2)

โพสต์เมื่อ 09/03/2563

ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 09/03/2563

แจ้งผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ

โพสต์เมื่อ 09/03/2563

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 03/02/2563

เรียนเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 17/01/2563

ประกาศ แจ้งเปิดทำการของฝ่ายการเงินและการลงทุน ในวันที่ 2 มกราคม 2563

โพสต์เมื่อ 27/12/2562

ประกาศ!! สหกรณ์ฯเปิดให้กู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศการปีใหม่

โพสต์เมื่อ 28/11/2562

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 31/10/2562

รายชื่อสมาชิกสามัญที่ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุน ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 31/10/2562

รายชื่อสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ที่ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุน ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 31/10/2562

รายชื่อสมาชิกสมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว) ที่ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุน ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 31/10/2562

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.น่าน พร้อมทัศนศึกษาเมืองหลวงพระบาง

เดินทางวันพฤหัสบดีที่ 14 -วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ค่าใช้จ่าย(เฉพาะสมาชิก) จากเดิมคนละ 4,800 บาท ขออนุญาตปรับเป็นคนละ 7,000 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์ฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดน่านทั้งหมด ส่วนสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาเมืองหลวงพระบาง(2คืน)

โพสต์เมื่อ 12/09/2562

ประกาศ!!! รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

โพสต์เมื่อ 09/09/2562

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ย

โพสต์เมื่อ 30/08/2562

ประกาศ เกณฑ์กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นและหรือเงินฝาก ค้ำประกัน

โพสต์เมื่อ 10/07/2562

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 03/07/2562

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสมาชิกสามัญประจำปี 2562 ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562

โพสต์เมื่อ 03/07/2562

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสมาชิกสมทบประจำปี 2562 ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562

โพสต์เมื่อ 03/07/2562

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบ ประจำปี 2562

ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562

โพสต์เมื่อ 03/07/2562

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญโดยใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกันแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์เมื่อ 04/06/2562

ประกาศ!! การให้กู้สามัญแก่สมาชิกที่มีหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โพสต์เมื่อ 08/05/2562

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์เมื่อ 29/03/2562

ประกาศ หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โพสต์เมื่อ 29/03/2562

แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการชุดต่างๆ

โพสต์เมื่อ 27/02/2562

ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 14/02/2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่ประจำปี 2561 (เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกภายใน 18 ก.พ.62)

โพสต์เมื่อ 13/02/2562

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ 05/02/2562

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง

โพสต์เมื่อ 01/02/2562

ประกาศ!! รายชื่อและหมายเลข ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสหกรณ์

โพสต์เมื่อ 16/01/2562

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

โพสต์เมื่อ 16/01/2562

ผู้ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โพสต์เมื่อ 16/01/2562

ประกาศรายชื่อสมาชิกสมทบ(ลูกจ้างชั่วคราว)ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรปี 2561 จำนวน 514 ทุน ทุนละ 800 บาท

สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานสำหรับสังกัดภูมิภาค และในสังกัดส่วนกลางจะโอนเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแนบ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ค่ะ

โพสต์เมื่อ 13/11/2561

ประกาศรายชื่อสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรปี 2561 จำนวน 319 ทุน ทุนละ 800 บาท

สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานสำหรับสังกัดภูมิภาค และในสังกัดส่วนกลางจะโอนเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแนบ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ค่ะ

โพสต์เมื่อ 13/11/2561

แจ้งสิทธิในการถือหุ้นของสมาชิก

โพสต์เมื่อ 06/11/2561

ประกาศ!! เรื่องการเปลี่ยนแปลงบัญชีเพื่อรับโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561 เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ

โพสต์เมื่อ 02/11/2561

ประกาศ!! โอกาสมีบ้านเป็นของตนเองสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ

โพสต์เมื่อ 02/11/2561

โครงการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2561

โพสต์เมื่อ 05/10/2561

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อ 03/10/2561

ตรวจสอบผู้ได้รับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกสามัญ ครบ 25 ปี และเกษียณอายุราชการ

สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาท สามารถติดต่อรับเงินสวัสดิการได้ภายใน 28 มค.62 ทีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

โพสต์เมื่อ 03/10/2561

ประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรปี 2561 ประเภท ทุนสนับสนุนการศึกษา

รายชื่อสมาชิกสามัญผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรปี 2561 ประเภท ทุนสนับสนุนการศึกษา ซึ่งสหกรณ์ฯได้โอนเงินทุนเข้าบัญชีของสมาชิกตามระบุเรียบร้อยแล้วค่ะ

โพสต์เมื่อ 02/10/2561