เงินกู้พิเศษ

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 63 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี 64 นโบายและคู่มือ ปปง. มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม

เงินกู้พิเศษ

เป็นการกู้เงินที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกิจการแต่ละประเภทดังต่อไปนี้  ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  ปลูกสร้างบ้าน  ต่อเติม  ปรับปรุง  ซ่อมแซมบ้าน  ไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  และการลงทุนที่จะได้ประโยชน์งอกเงย  ทั้งนี้โดยมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์