escort konya diyarbakır escort esmer porno hd porno porno konulu porno porno izle haberler face haber tanis haber Son dakika haberler chirie auto chisinau malatya escort 2022 hairstyles porno izle gorexe.com hailashopping.com decor balcon erotik hikayeler porno hikaye Porn For Women

เงินฝากประจำ 3 6 12 เดือน

เงินฝากประจำ 3, 6, 12 เดือน

1. เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า  100.- บาท

2. การฝากครั้งหนึ่งๆ ต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า  100.- บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3. เงินฝากคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท

การจ่ายดอกเบี้ย

1.  จ่ายให้เมื่อครบระยะเวลาฝาก ตามงวดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ฯ ในอัตราตามประกาศสหกรณ์

      - สำหรับเงินฝากประจำ 12 เดือน ยอดเงินฝากครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป

        จะแบ่งจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

2.  ดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 %

การถอนเงิน

ถอนเมื่อครบกำหนดตามงวดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

ถอนก่อนครบกำหนด

      1.  ระยะเวลาฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

       2.  ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถ้าไม่ครบระยะเวลาฝากตามงวดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ จะจ่าย

           ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ถอน ดอกเบี้ยจะถูกหัก

           ภาษี 15%

       3. ถ้าสมาชิกรับดอกเบี้ยไปก่อนล่วงหน้า หากมีจำนวนเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รับตามระยะเวลาจริง

           ส่วนที่เกินสหกรณ์จะเรียกคืน

hd porno türbanlı porno liseli porno porno izle porno porno izle seks hikayeleri konulu porno olgun porno hd porno anal porno grup porno turkce porno mobil porno rus porno erotik hikayeler
escort bursa - bursa escort - konya escort
orjinal - antalyanın haber sitesi - Elektronik sigara satış - takipçi al