escort konya diyarbakır escort esmer porno hd porno porno konulu porno porno izle haberler face haber tanis haber Son dakika haberler chirie auto chisinau malatya escort 2022 hairstyles porno izle gorexe.com hailashopping.com decor balcon erotik hikayeler porno hikaye Porn For Women

สวัสดิการ สมาชิกสมทบ

สวัสดิการ สมาชิกสมทบ

สวัสดิการสมาชิก

สิทธิสำหรับสมาชิกประเภท

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

เอกสารที่ต้องใช้

1. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

  สมทบ

(พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว)

 

ประเภททุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาสมาชิกสมทบ

(พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)

  • หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ขึ้นอยู่กับประกาศของสหกรณ์ในแต่ละปี

1. ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์ม

    ของสหกรณ์ที่กำหนด

2. สำเนาบัตรประชาชนสมาชิก

3. ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองที่

   แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีปัจจุบัน

4. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอรับทุน

5. สลิปเงินเดือน

6. สำเนาบัญชีธนาคารสมาชิก

2. สวัสดิการถึงแก่กรรมของสมาชิก

  สมทบ

(พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราว)

 

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับเงินค่าพิธีทางศาสนา

    จำนวน 2,000 บาท

ยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปีนับจากวันที่

    สมาชิกถึงแก่กรรม

 

1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ

2. สำเนาใบมรณะบัตรสมาชิก

3. สำเนาบัตรประชาชนสมาชิก

4. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกประทับตาย

5. หนังสือรับรองการตายออกโดยโรงพยาบาล

6. สำเนาบัตรประชาชนของทายาท

7. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท

8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

9. หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์

   (ถ้ามี)

10. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์

    รับสวัสดิการ

hd porno türbanlı porno liseli porno porno izle porno porno izle seks hikayeleri konulu porno olgun porno hd porno anal porno grup porno turkce porno mobil porno rus porno erotik hikayeler
escort bursa - bursa escort - konya escort
orjinal - antalyanın haber sitesi - Elektronik sigara satış - takipçi al