escort konya diyarbakır escort esmer porno hd porno porno konulu porno porno izle haberler face haber tanis haber Son dakika haberler chirie auto chisinau malatya escort 2022 hairstyles porno izle gorexe.com hailashopping.com decor balcon erotik hikayeler porno hikaye Porn For Women

สวัสดิการ สมาชิกสามัญประเภท ก


สวัสดิการ สมาชิกสามัญประเภท ก

สวัสดิการสมาชิก

สิทธิสำหรับสมาชิกประเภท

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

เอกสารที่ต้องใช้

1. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส

  สามัญ ก

 

 • จ่ายให้กับสมาชิกเมื่อจดทะเบียนสมรส 1,000 บาท
 • หากคู่สมรส เป็นสมาชิกด้วยกันทั้งคู่ ให้ต่างฝ่ายต่างยื่นขอรับเงินสวัสดิการฯได้ทั้งคู่
 • ยื่นรับสวัสดิการฯ ได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่จดทะเบียนสมรส

1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิก

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนสมรส

4. สำเนาบัญชีธนาคาร

2. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก

  สามัญ ก

 

 • จ่ายให้กับสมาชิกเมื่อมีบุตร รายละ 1,000 บาท
 • หากบิดา และ มารดาเป็นสมาชิกทั้งคู่ ให้คนใดคนหนึ่งขอรับสวัสดิการได้เพียงคนเดียว
 • ยื่นรับสวัสดิการได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่บุตรคลอด

1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบสูติบัตร

4. สำเนาบัญชีธนาคาร

3. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

  สามัญ ก

    

ประเภททุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดี
 2. ทุนสนับสนุนการศึกษาสมาชิกสามัญ
 • หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ขึ้นอยู่กับประกาศของสหกรณ์ในแต่ละปี

1. ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์ม

    ของสหกรณ์ที่กำหนด

2. สำเนาบัตรประชาชนสมาชิก

3. ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองที่

   แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีปัจจุบัน

4. ใบรายงานผลการศึกษาเฉลี่ย

    ตลอดทั้งปีของปีที่ผ่านมา และ

    สถานศึกษานั้นๆ รับรอง

5. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอรับทุน

6. สลิปเงินเดือน

7. สำเนาบัญชีธนาคารสมาชิก

4. สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สำเร็จการศึกษา

  สามัญ ก

 

 • จ่ายให้กับสมาชิกเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รายละ 1,000 บาทต่อครั้ง
 •  ยื่นรับสวัสดิการฯได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษา

1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิก

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบรับรองการศึกษา

    หรือ สำเนาใบปริญญา

4. สำเนาบัญชีธนาคาร

5. สวัสดิการสมาชิกสำหรับการอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์

  สามัญ ก

 

จ่ายให้กับสมาชิกเมื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

    รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว

ยื่นรับสวัสดิการฯได้ภายใน 120 วันนับจาก

   วันลาสิกขาบทหรือวันที่เดินทางกลับจากการ

   ประกอบพิธีฮัจญ์

1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิก

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. ใบอนุญาตให้ลาสิกขาบทหรือ ใบสุทธิ

    / ใบอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์

    หรือหลักฐานที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์

4. สำเนาบัญชีธนาคาร

hd porno türbanlı porno liseli porno porno izle porno porno izle seks hikayeleri konulu porno olgun porno hd porno anal porno grup porno turkce porno mobil porno rus porno erotik hikayeler
escort bursa - bursa escort - konya escort
orjinal - antalyanın haber sitesi - Elektronik sigara satış - takipçi al