escort konya diyarbakır escort esmer porno hd porno porno konulu porno porno izle haberler face haber tanis haber Son dakika haberler chirie auto chisinau malatya escort 2022 hairstyles porno izle gorexe.com hailashopping.com decor balcon erotik hikayeler porno hikaye Porn For Women

ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำกัด

                   เกิดจากคณะผู้ริเริ่มจำนวน  10  คน  ได้แก่  นายอนันต์  รัศมี,  นายแพทย์ยิ่งยศ  จันทรางศุ,  นายพะเยาว์  มีศิลป์,  นายสุวิทย์  ยิ้มละมัย,  นายยอดยิ่ง  ชินนิวัฒน์,  นายสมหมาย  โกวิทย์,  นางอุไร  ทองอ่อน,  นายสุพล  แช่มจันทร์, นายวินัย  สันสน  และนายดำรง  นาคะรัตน์  มีความเห็นร่วมกันตามแนวทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมทางหลวง  จำนวน  256  คน  ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกได้รับเงินกู้ตามความต้องการอันจำเป็น  ได้ประชุมใหญ่ผู้เข้าชื่อจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่  28  เมษายน  2520  มีมติให้ดำเนินการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2520  เลขทะเบียนที่ กพธ.26/2520

                   ต่อมาคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ได้ประชุม  2  ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2520 และครั้งที่  2  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2520  เพื่อรับทราบเรื่องการจดทะเบียนพิจารณากำหนดตราเครื่องหมายสหกรณ์ (รูปตราเครื่องหมายกรมทางหลวงและมีอักษรว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด สอ.ทล.”) พิจารณากำหนดวันเริ่มประกอบธุรกิจ (เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2520 เป็นต้นไป) พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่มีรายได้พอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ   จึงแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมทางหลวง (ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการดำเนินการ) จำนวน  5  คน ช่วยปฏิบัติงาน  ได้แก่

 1. นางชิดเชื้อ     อาวะกุล                         เป็นผู้จัดการ
 2. น.ส.รำไพ      พันธุ์ประภา                     เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
 3. น.ส.ฉันทนา   ไชยมาศ                        เป็นนายทะเบียน
 4. นายวินัย        สันสน                           เป็นเจ้าหน้าที่
 5. น.ส.บัวทิพย์   กัมพลาศิริ                      เป็นเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2520 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก  และได้เริ่มดำเนินกิจการ

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2520 เป็นต้นมา  โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ปี 2520 ได้แก่

 1. ร.อ.สมสิทธิ์     วุฒิธรเนติรักษ์ ร.น.         ประธานกรรมการ
 2. นายอารมณ์     จุฬจัมบก                      รองประธานกรรมการ
 3. นายเสถียร      วงศ์วิเชียร                     กรรมการ
 4. นางสงวนศรี    ปิยางค์สุวรณ                 กรรมการ
 5. นางชิดเชื้อ     อาวะกุล                       กรรมการและผู้จัดการ
 6. นางลักขณา    เขคม                          กรรมการและเหรัญญิก
 7. นายทวี          นพรัตน์                        กรรมการ
 8. นายมนตรี      พงศ์พยัคฆ์                    กรรมการ
 9. นายวินัย        สันสน                          กรรมการและเลขานุการ

ได้บริหารงานสหกรณ์ร่วมกันด้วยความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  มีความรอบรู้  มีจิตใจกว้างขวาง  มีเหตุผลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคน  ซึ่งสหกรณ์นี้แบ่งสมาชิกได้เป็น  2  กลุ่ม  คือ

 1. กลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์  คือ  สมาชิกผู้นำเงินมาฝากสหกรณ์  โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากสหกรณ์  คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคารพาณิชย์
 2. กลุ่มผู้ขอกู้เงินเพื่อนำไปบำบัดความเดือนร้อนต่างๆ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำและมีเงินเฉลี่ยคืน

การดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด  ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน

hd porno türbanlı porno liseli porno porno izle porno porno izle seks hikayeleri konulu porno olgun porno hd porno anal porno grup porno turkce porno mobil porno rus porno erotik hikayeler
escort bursa - bursa escort - konya escort
orjinal - antalyanın haber sitesi - Elektronik sigara satış - takipçi al